IMKB 100 110352 
USD 3,8545 
EURO 4,5432 
ALTIN 155,836