IMKB 100 113433 
USD 3,7951 
EURO 4,6867 
ALTIN 162,515